Değersiz Alacak

Kazai bir hükme (mahkeme kararı) veya kanaat verici bir vesikaya göre tahsiline imkân kalmayan alacaklar, değersiz alacak olarak görülmelidir. Değersiz alacaklar, bu mahiyete girdikleri tarihte tasarruf değerlerini kaybederler ve mukayyet kıymetleriyle zarara geçirilerek yok edilirler.

Değersiz Alacak Nedir?

Mahkeme kararına veya kanaat verici bir vesikaya göre tahsiline imkân kalmayan alacaklar, değersiz alacak olarak görülmelidir. Değersiz alacaklar, bu mahiyete girdikleri tarihte tasarruf değerlerini kaybederler ve mukayyet kıymetleriyle zarara geçirilerek yok edilirler/gider gösterilir.  İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin bu madde hükmüne giren değersiz alacakları, gider kaydedilmek suretiyle yok edilirler.

284 No.lu VUK Genel Tebliğine göre, alacaklı ve borçlunun her türlü muvazaadan yoksun olarak sulh olmaları ve anlaşmanın noterde yapılması/düzenlenmesi kaydıyla söz konusu belge kanaat verici belge olarak kabul edilecektir.

Kimler Yararlanabilir?

Değersiz alacak mekanizmasından bilanço ve işletme hesabı esasına göre defter tutanlar yararlanabilecektir.

Kimler Yararlanamaz?

Serbest meslek erbapları gelirin elde edilmesinde tahsil esası geçerli olduğu ve teknik olarak yararlanma imkanı olmadıkları için bu imkandan yararlanamayacaktır.

vergi

Değersiz Alacak Sayılmanın Şartları Nelerdir?

Ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmayan veya hatır senetlerinden kaynaklanan alacaklar değersiz alacak sayılmayacaktır.

Kanaat Verici Vesikalar Nelerdir?

  1. Borçlunun kazandığı mahkeme kararları,
  2. Mahkeme huzurunda yapılan alacaktan vazgeçilme beyanları,
  3. Alacaktan vaçgeçildiğine dair konkordato anlaşması,
  4. Borçlunun mal varlığı bırakmadan ölmüş olması durumu,
  5. Borçlu hakkında verilen gaiplik kararı,
  6. Mirası red kararları,
  7. Borçlunun dolandırıcılıktan mahkum olması ve herhangi bir mal varlığı olmadığına dair belge,
  8. Ticaret mahkemesince verilen iflas kararı ve belgeler,
  9. Borçlunun adresinin bulunamaması nedeniyle icra takibinin kaldırılması ve süresinde yenileme talebi olmadığına dair icra dairesi yazısı,

Kanaat Verici Vesika Kabul Edilmeyenler Nelerdir?

Aciz vesikası kanaat verici vesika olarak kabul edilmez. Sözlü sulh anlaşmaları da kanaat verici vesika olarak kabul edilmeyecektir.

Değersiz Alacağın Gider Yazılması Muhasebe Kaydı

689-Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler

                  120-Alıcılar Hesabı

Değersiz Alacağa İsabet Eden KDV’nin İndirilmesi Nasıl Olur?

21 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 322’nci maddesine göre değersiz hale gelen alacaklara ilişkin hesaplanan ve beyan edilen katma değer vergisi, alacağın zarar yazıldığı vergilendirme döneminde indirim konusu yapılabilir. Şu kadar ki Vergi Usul Kanunu’nun 323 üncü maddesine göre karşılık ayrılmak suretiyle gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınan katma değer vergisinin, bu fıkra kapsamında indirim konusu yapılabilmesi için gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gelir olarak dikkate alınması şarttır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya girin