Gayrimenkuller Nasıl Değerlenir?

İktisadi işletmelere dahil olan gayrimenkuller maliyet bedelleri ile değerlenmelidir. Vergi Usul Kanununa göre belirlenen bazı kıymetler de gayrimenkullerle aynı şekilde değerlemeye tabi tutulacaktır.

Gayrimenkuller Nasıl Değerlenir?

İktisadi işletmelere dahil olan gayrimenkuller maliyet bedelleri ile değerlenmelidir. Vergi Usul Kanununa göre, aşağıda yazılı kıymetler de gayrimenkullerle aynı şekilde değerlemeye tabi tutulacaktır:

  • Gayrimenkullerin mütemmim cüzleri ve teferruatı,
  • Makine ve tesisatlar,
  • Gemi ile diğer taşıtlar,
  • Gayrimaddi haklar.

Faiz ve Kur Farklarının Değerlemesi Nasıl Yapılır?

Değerleme de faiz ve kur farklarının değerlemesi farklı kavramlardır. Ancak, değerleme yapılırken birbirini takip eden bir nizam içinde değerleme işlemleri yapılmalıdır.

Faiz ve Olumsuz Kur Farklarının Değerlemesi Nasıl Yapılır?

Gayrimenkuller ve gayrimenkuller gibi değerlenenlerin alımlarında kullanılan kredilerle ilgili ödenen kur farkları ve faizlerden, gayrimenkulun aktifleştirildiği yılın sonuna kadar olanların maliyet bedeline eklenmesi zorunludur. Ancak, aktifleştirildiği yıldan sonraki kur farkları ve faizlerin, gider ve maliyet hesaplarına eklenmesi ihtiyaridir. Yani, bu kapsamdakiler bu harcamalarını isterse gider yazacak, isterse de maliyete ekleyecektir.

Kur Farklarının Değerlemesi Nasıl Yapılır?

Gayrimenkuller ve gayrimenkuller gibi değerlenenlerin alımlarında kullanılan kredilerle ilgili lehe olan kur farkları ise aktifleştirildiği yılın sonuna kadar olanlar maliyete eklenecek, bu dönemden sonrakiler ise ilgili oldukları dönemde kambiyo karı veya zararı olarak dikkate alınacaktır.