Menkul Malların Haczi

6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usülü Hakkındaki Kanuna göre, bütün menkul malların cinsleri ve nevileri, vasıfları, alametleri, sayı ve miktarları ve tahmin edilen değerleri haciz zaptında tesbit edilmek suretiyle haciz olunur.

Menkul Malların Haczi

6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usülü Hakkındaki Kanuna göre, bütün menkul malların cinsleri ve nevileri, vasıfları, alametleri, sayı ve miktarları ve tahmin edilen değerleri haciz zaptında tesbit edilmek suretiyle haciz yapılır.

Resmi sicillere kayıtlı olan menkul malların haczi ise sicillerine işlenmek üzere sicilin tutulduğu resmi kuruluşa tebliğ yapılmak ve yazı yazılmak suretiyle yapılacaktır.

Alacaklı tahsil dairelerince düzenlenen haciz bildirimleri, alacaklı tahsil dairelerince ya da alacaklı amme idaresi aracılığıyla, posta yerine elektronik ortamda tebliğ edilebilir ve bu tebligata elektronik ortamda da cevap verilebilecektir.