Nüfuz Ticareti ve Cezası

Nüfuz ticareti, rüşvet suçu gibi çok failli bir suç tipi olarak görülür. Nüfuz ticaretinde yapılan iş mutlak surette haksız bir iş olmalı ve bu haksız işle ilgili olarakta tarafların arasında bir anlaşma olmalıdır. Bunun yanında, yapılan işle alakalı olarak ortada bir kandırmaca veya yalan-dolan olmamalıdır.

Nüfuz Ticareti ve Cezası (TCK 255.Madde)

Nüfuz ticareti, rüşvet suçu gibi çok failli bir suç tipi olarak görülür. Nüfuz ticaretinde yapılan iş mutlak surette haksız bir iş olmalı ve bu haksız işle ilgili olarakta tarafların arasında bir anlaşma olmalıdır. Bunun yanında, yapılan işle alakalı olarak ortada bir kandırmaca veya yalan-dolan olmamalıdır. Eğer yapılan işle ilgili olarak ortada yalan-dolan varsa, nufüz ticareti değil, TCK’daki dolandırıcılık hükümleri uygulanacaktır.

Öte yandan, yapılan iş ilgili kişinin kendi görev alanına giren bir iş olmamalıdır. Aksi takdirde yapılan iş kendi göreviyle ilgili olursa, nüfuz tucareti değil, TCK’nın 252’inci maddesindeki rüşvet suçu oluşacaktır.

Bunun yanında, yapılan iş akdinin kendi yetki ve görev alanında bulunmadığı halde kendi yetki ve göreviymiş gibi hareket edilirse, TCK 158.Maddedeki “Nitelikli Dolandırıcılık” hükümleri uygulacaktır.

Yine, haksız olan bir işin gördürülmesi amacıyla yalan-dolan olmadan bu suç işlenirse, nüfuz ticareti suçu; ortada bir yalan-dolan varsa da duruma göre TCK’nın 157 (Dolandırıcılık) veya 158 (Nitelikli Dolandırıcılık) suçları oluşacaktır.

“(1) Kamu görevlisi üzerinde nüfuz sahibi olduğundan bahisle, haksız bir işin gördürülmesi amacıyla girişimde bulunması için, doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, kendisine veya bir başkasına menfaat temin eden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Kişinin kamu görevlisi olması halinde, verilecek hapis cezası yarı oranında artırılır. İşinin gördürülmesi karşılığında veya gördürüleceği beklentisiyle menfaat sağlayan kişi ise, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Menfaat temini konusunda anlaşmaya varılması halinde dahi, suç tamamlanmış gibi cezaya hükmolunur.

(3) Birinci fıkrada belirtilen amaç doğrultusunda menfaat talebinde bulunulması ve fakat bunun kabul edilmemesi ya da menfaat teklif veya vaadinde bulunulması ve fakat bunun kabul edilmemesi hallerinde, birinci fıkra hükmüne göre verilecek ceza yarı oranında indirilir.

(4) Nüfuz ticareti suçuna aracılık eden kişi, müşterek fail olarak, birinci fıkrada belirtilen ceza ile cezalandırılır.

 (5) Nüfuz ticareti ilişkisinde dolaylı olarak kendisine menfaat sağlanan üçüncü gerçek kişi veya tüzel kişinin menfaati kabul eden yetkilileri, müşterek fail olarak, birinci fıkrada belirtilen ceza ile cezalandırılır.

(6) İşin gördürülmesi amacıyla girişimde bulunmanın müstakil bir suç oluşturduğu hallerde kişiler ayrıca bu suç nedeniyle cezalandırılır.

(7) Bu madde hükümleri, 252 nci maddenin dokuzuncu fıkrasında sayılan kişiler üzerinde nüfuz ticareti yapılması halinde de uygulanır. Bu kişiler hakkında, Türkiye’de bulunmaları halinde, vatandaş veya yabancı olduklarına bakılmaksızın, resen soruşturma ve kovuşturma yapılır”

Nüfuz Ticareti Suçunun Soruşturmaları Nasıl Yapılır?

Nüfuz ticareti suçunu işleyenler hakkında, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanuna göre soruşturma izni alarak soruşturma yapılması gerekir. Aynı zamanda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre de disiplin soruşturmaları yapılacaktır.

Nüfuz Ticareti Suçunu İşleyenler Hakkında Hangi Raporlar Yazılır?

Nüfuz ticareti suçunu işleyenler hakkında, ceza kovuşturması öncesinde soruşturma izni aşamasında Ön İnceleme Raporu ve ayrıca Disiplin Soruşturma Raporu düzenlenecektir.

Nüfuz Ticareti Cezalarını Kim Verir?

Nüfuz ticareti suçunun cezası TCK ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanuna göre soruşturma izni alındıktan sonra Cumhuriyet savcılığınca düzenlenecek iddianameler karşılığında mahkemeler verecektir. Nüfuz ticareti suçu nedeniyle kınama cezasını ise memurun bağlı olduğu disiplin amiri tarafından verilecektir.

Nüfuz Ticareti Suçunu İşleyenler Hakkında Hangi Disiplin Cezası Verilir?

Nüfuz ticareti suçunu işleyenler hakkında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125/b-d bendindeki “Hizmet dışında Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak”  fiilinden, kınama cezası verilecektir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya girin