Teminat Olarak Kabul Edilenler Nelerdir?

Teminat olarak kabul edilen mal ve haklar, her Kanunun kendi özelinde ayrı ayrı belirlenmiştir. Dolayısıyla teminat olarak kabul edilecek olan varlıkları araştrıp ona göre hareket etmek yerinde olacaktır. 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre, tahsil daireleri teminat olarak aşağıdakileri kabul edecektir:

  • Paralar,
  • Bankalar ve finans kurumları tarafından verilecek olan süresiz teminat mektupları,
  • Hazine tarafından ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen  diğeer belgeler,
  • Hükümetçe belli edilecek milli esham ve tahvilatlar,
  • İlgililer veya ilgililer lehine üçüncü şahıslar tarafından gösterilen ve alacaklı amme idaresince haciz varakasına müsteniden haczettiği menkul ve gayrimenkul mallar.

Teminatın Şartları Nelerdir?

  • Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınacaktır.
  • Milli esham ve tahvilatlar, teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksanı ile değerlendirilecektir.
  • İştirak halinde mülkiyete esas olan bir malın teminat olarak kabul edilebilmesi halinde, teminat için tüm ortakların olur vermesi gerekmektedir.

Teminatların Değerini Kaybetmesi Halinde Ne Olur?

Tahsil dairesi tarafından alınan teminat sonradan tamamen veya kısmen değerini kaybederse veya önceki borç tutarı artarsa, teminatın tamamlanması veya yerine başka teminat gösterilmesi borçludan istenecektir. Borçlu ise daha önce verdiği teminatı kısmen veya tamamen aynı değerde başka bir tenimatla değiştirebilicektir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya girin