Yasak Fiil ve Davranışlar

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, ihalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır.

Yasak Fiil ve Davranışlar

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, ihalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır. Aşağıda sayılan fiiller, yasak fiil ve davranış olarak tanımlanır.

  • Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.
  • İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.
  • Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.
  • Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.
  • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 11. maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.