Yetişmemiş mahsullerin haczi

6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre, yetişmemiş her nev'i arazi, ağaç ve bitkilerin ürün ve mahsulleri, büyüme zamanından geriye doğru iki ay içinde haciz edilebilir.

Yetişmemiş mahsullerin haczi

Yetişmemiş mahsullerin haczi nasıl yapılır. 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre, yetişmemiş her nev’i arazi, ağaç ve bitkilerin ürün ve mahsulleri, büyüme zamanından geriye doğru iki ay içinde haciz edilebilir.

Bu şekilde haczedilmiş olan arazi ve bitkilerden elde edilen ürünlerin, borçlu tarafından başkasına devir edilmesi, haczi yapan tahsil dairesine karşı hükümsüz olup, yapılmakta olan veya devam eden takip işlemlerinin devamına engel olmaz.

Bu durum alacağı gayrimenkul rehni ile sağlanmış olan alacaklının, gayrimenkuller üzerinde bulunan yetişmemiş mahsuller üzerinde haklarını kaldırmaz. Söz konusu durumun sağlanabilmesi için alacaklı olanların, rehnin paraya çevrilmesi için mahsullerin yetişmesinden önce takip isteği bulunmalıdır.