Zor kullanma yetkisi nedir

Zor kullanma yetkisi, kolluk kuvvetlerinin ve diğer memurların hangi aşamalarda ve şartlarda zor/kuvvet kullanabilceğini düzenlemektedir. Bu manada zor kullanma yetkisi, gerek soruşturma ve kovuşturma aşamalarında, gereksede gözaltı işlemleri ve haciz işlemlerinde uygulanabilir.

Zor kullanma yetkisi

Zor kullanma yetkisi nedir, zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması durumunda ne yapılır. Zor kullanma yetkisi, kolluk kuvvetlerinin ve diğer memurların hangi aşamalarda ve şartlarda zor/kuvvet kullanabileceğini düzenlemektedir. Bu manada zor kullanma yetkisi, gerek soruşturma ve kovuşturma aşamalarında, gerekse de gözaltı işlemleri ve haciz işlemlerinde uygulanabilir.

Zor kullanma yetkileri

6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre, haciz uygulamasında istenildiği takdirde, kilitli ve kapalı yerlerin  borçlu tarafından açılması ve her türlü eşyanın haciz yapanlara gösterilmesi mecburi bir durumdur. Gerekirse bu yerler zorla açtırılabilir; kilit ve her türlü tertibat kırılabilir ve/veya açtırabilir.

Haciz edilen malların zorla alınmasında hal ve durumun gerektirdiği her türlü zora başvurulabilecektir. Borçlunun üzerinde haczi kabil kıymetli mallar bulunduğu ve kendisi bunları rızasıyle teslim etmediği veya üzerinde sakladığı takdirde şahsına karşı da zor kullanılabilecektir.