İhtiyati Haciz

İhtiyatı haciz, ileri de tahakkuk edecek olan veya tahakkuk etmiş olan veyahut tahakkuk etmiş henüz vadesi gelmemiş bulunan ya da vadesi geçtiği halde ödeme emri tebliğ edilmemiş olan amme alacağının tahsil güvenliğini sağlamak üzere yapılan hacze "ihtiyatı haciz" denir.

İhtiyati Haciz Nedir?

İhtiyatı haciz, ileri de tahakkuk edecek olan veya tahakkuk etmiş ya da tahakkuk etmiş ancak henüz vadesi gelmemiş bulunan veyahut vadesi geçtiği halde ödeme emri henüz tebliğ edilmemiş olan amme alacaklarının tahsilat güvenliğini sağlamak üzere yapılan haciz işlemlerine ihtiyatı haciz denir. İhtiyatı haciz için ihtiyatı tahakkuka gerek bulunmamaktadır. İhtiyatı haczin bir süresi yoktur.

İhtiyati Haciz Gereken Durumlar Nelerdir?

İhtiyati haciz, aşağıdaki hallerden herhangi birinin olması durumunda hiçbir müddete gerek olmaksızın alacaklı amme idaresinin mahalli en büyük memurunun kararıyla, haczin ne suretle yapılacağına dair olan hükümlere göre, derhal tatbik olunur:

 • 9 uncu madde gereğince teminat istenmesini mucip haller mevcut ise,
 • Borçlunun belli ikametgahı yoksa,
 • Borçlu kaçmışsa veya kaçması, mallarını kaçırması ve hileli yollara sapması ihtimalleri varsa,
 • Borçludan teminat gösterilmesi istendiği halde belli müddette teminat veya kefil göstermemiş yahut şahsi kefalet teklifi veya gösterdiği kefil kabul edilmemişse,
 • Mal bildirimine çağrılan borçlu belli müddet içinde mal bildiriminde bulunmamış veya noksan bildirimde bulunmuşsa,
 • Hüküm sadır olmuş bulunsun bulunmasın para cezasını müstelzim fiil dolayısıyla amme davası açılmış ise,
 • İptali istenen muamele ve tasarrufun mevzuunu teşkil eden mallar, bu mallar elden çıkarılmışsa elden çıkaranın diğer malları hakkında uygulanmak üzere, bu kanunun 27, 29, 30’uncu maddelerinin tatbikine icap ettiren haller varsa,

İhtiyatı Hacizde Özel Durumlar Nelerdir?

 • İhtiyatı haciz, haciz varakalarına istinaden yapılır.
 • Vergi dairesi başkanı olan illerde vergi dairesi başkanı yetkilidir.
 • İl  özel idaresinde Vali yetkilidir.
 • Belediyelerde belediye başkanı yetkilidir.
 • İhtiyatı haciz kat’i hacze dönüşmediği sürece haciz edilen mallar paraya çevrilemez.
 • İhtiyatı haciz her türlü mal, hak ve alacak hakkında yapılabilir.
 • Bankalara yapılacak ihtiyati hacizlerde, haciz tebliğ tarihi itibariyle olan hakları kapsamaktadır.
 • İhtiyatı haciz yapılacak olan alacaklar henüz tahakkuk etmemiş ise önce ihtiyati tahakkuk yapmak gerekir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya girin