Haciz nedir

Amme alacaklarını zamanında ödemeyen kişilere ödeme emri gönderilmesi ve devamında borcun tekraren ödenmemesi durumunda, borçlunun mal bildiriminde bildirdiği menkul ve gayrimenkul mallar ile herhangi bir mal bildirimi olmaksızın alacaklı amme idaresinin veya tahsil dairesinin re’sen tespit ettiği menkul ve gayrimenkul mal ve haklar üzerinde amme alacağını karşılayacak miktarı kadar haciz konulması işlemine haciz denir.

Haciz nedir

Amme alacaklarını zamanında ödemeyen kişilere ödeme emri gönderilmesi ve devamında borcun tekraren ödenmemesi durumunda, borçlunun mal bildiriminde bildirdiği menkul ve gayrimenkul mallar ile herhangi bir mal bildirimi olmaksızın alacaklı amme idaresinin veya tahsil dairesinin re’sen tespit ettiği menkul ve gayrimenkul mal ve haklar üzerinde amme alacağını karşılayacak miktarı kadar haciz konulması işlemine haciz denir.

Haciz işlemleri haciz varakasına istinaden yapılır. Burada anlatılan haciz, 6183 sayılı Amme Alacakları Hakkındaki Usulü Hakkındaki kanun için geçerlidir. Haciz işlemi yapılan malların özellikleri ve yıpranma durumu haciz zaptıyla kayıt altına alınır.