Tasarım Projesi Nedir?

Tasarım Projesi Nedir?

Tasarım Projesi Nedir?

Amacları, kapsamları, genel ve teknik tanımları, süresi, bütçesi, özel şartları, diğer kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak aynî veya nakdî destek tutarları, sonuçta doğacak fikri mülkiyet haklarının paylaşım esasları tespit edilmiş ve tasarım faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette ve bilimsel esaslar çerçevesinde tasarımcıları tarafından yürütülen projelere “tasarım projesi” denir.