Home Vergi Hukuku Gelir Vergisi Kanunu Youtuberların Vergilendirilmesi

Youtuberların Vergilendirilmesi

Youtuberların vergilendirilmesini inceleyebilmek için öncelikli olarak, bu kişilerin yaptıkları işin teknik olarak tanımlanması ve devamında da elde ettikleri gelirin hangi gelir unsuruna girdiğini temel olarak tespit etmek gereklidir.

Youtuberların Vergilendirilmesi

Youtuberların vergilendirilmesini inceleyebilmek için öncelikli olarak, bu kişilerin yaptıkları işin teknik olarak tanımlanması ve devamında da elde ettikleri gelirin verilendirme açısından hangi gelir unsuruna girdiğini temel olarak tespit etmek gereklidir. Yani, youtuberların yaptıkları iş teknik olarak tanımlandıktan sonra, elde edilen gelirin ticari kazanca mı yoksa serbest meslek kazancına mı girdiğini öncelikle tespit etmek gereklidir.

***Bu makalenin hükümleri 14/10/2021 tarihinde 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun mükerrer 20/b maddesinin ve bağlı Tebliğlerin yürürlük tarihine kadar olan dönemler için geçerlidir. Bu tarihten sonraki dönemler için vergilendirmede, mezkur madde ve Tebliğ hükmü dikkate alınmalıdır.

Youtuber Gelirlerinin Vergilendirilmesi Nasıl Değerlendirilmelidir?

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda 2003 yılında yapılan değişiklikle beraber, herhangi bir gelir elde eden kişilerin vergilendirilmesinin önüne geçilmiştir. Bu durumda, herhangi bir gelir elde eden değil, mezkur kanunun 2. Maddesinde sayılan (7) farklı gelir unsurunun herhangi birini elde edenler, gelir vergisi açısından vergilendirilecektir. Dolayısıyla bir gelirin gelir vergisine tabi tutulabilmesi için öncelikle (7) farklı gelir unsuruna girip girmediğinin incelenmesi ve tespit edilmesi gerekir. 2003 yılında gelirin tanımında yapılan değişiklikle beraber elde edilen gelir, eğer (7) farklı gelirin hiçbirine girmiyorsa bu gelirler, verginin konusuna girmeyecek, dolayısıyla gelir vergisine tabi olmayacaktır.

youtuberların vergilendirilmesi

Youtuber Kazançlarının Tanımlanması Sorunsalı Nedir?

Yukarıda ayrıntılı olarak anlatıldığı üzere, youtuber kazançlarının vergi mevzuatına göre teknik ve vergisel olarak tanımlanması gerekir. Bu doğrultuda youtuberların teknik olarak genelde iki farklı şekilde gelir elde ettikleri görülmektedir. Bunlardan birisi video içerik hazırlayarak, bu videolar üzerinden reklam geliri elde etme, diğeri ise genel olarak reklam geliri elde edilmeyen video içerikler hazırlama ve gelir elde etme durumu olarak görülebilir.

Youtube Yüklenen Video İçeriklerden Reklam Geliri Elde Etme Durumunda Vergilendirme Nasıl Yapılır?

Çeşitli yazılımlar ve donanımsal olarak bazı makine ve teçhizat kullanarak hazırlanan video içeriklerinin youtube veya benzeri platformlara yüklenmesiyle birlikte, youtube veya benzeri platform, bu videoların arasına kişi ve kurumlardan aldığı reklamları koymaktadır. Youtube, kişi ve kurumlardan aldığı bu reklam gelirlerinin bir kısmını da o video içeriğini oluşturup youtube yükleyen kişi veya kurumlarla paylaşmaktadır. Bu durumda videoyu hazırlayarak youtube yükleyen kişilerin youtube veya bağlantılı kurumlarından elde ettiği gelir, reklam hizmeti verme karşılığı elde edilen gelir olarak görülecektir. 

Dolayısıyla video hazırlayarak reklam geliri elde eden kişilerin elde ettiği gelir, gelir vergisi kanunun 2. Maddesinde sayılan gelir unsurlarından “ticari kazanç” olarak değerlendirilecektir. Mezkûr kanunun 37’inci maddesinde, her türlü ticari ve sınai faaliyetten elde edilen gelirin ticari kazanç olduğu hüküm altına alınmıştır. Ticari faaliyet emek-sermaye birleşiminde ileri gelebileceği gibi sadece sermaye üzerinden de elde edilebilir. Bu doğrultuda, bir mesken üzerinden bilgisayar, cep telefonu vb. makineler ile bazı yazılımları kullanarak video içeriği oluşturmak ve bu video aracılığı ile reklam geliri elde etmek, gelir elde etme ile ticari organizasyonun bütün unsurlarını taşımaktadır.

Çalışanın Olup Olmaması Reklam Gelirlerinin Ticari Kazanç Olup Olmamasını Etkiler mi?

Youtube aracılığı ile reklam geliri elde edenlerin çalışanlarının olması veya olmaması bu durumu değiştirmeyecektir. Zira gerçek kişi işletmelerin büyük bir çoğunluğunun çalışanı olmadığı gibi yeni Türk Ticaret kanununa göre, bir kişi ile sermaye şirketi bile kurulabilmektedir. Dolayısıyla ister gerçek kişi olsun, ister sermaye şirketi olsun, işletmeler bir kişi ile kurulabildiği ve faaliyetlerini bu şekilde devam ettirebildiği için youtuberların da kimseyi çalıştırmaması nedeniyle ticari organizasyonun varlığının oluşmadığını ileri sürmek veya savunmak ne hukuki boyutuyla ne de uygulama olarak mantıklı olmadığı hususu izahtan varestedir.

Reklam Gelirleri Neden Ticari Kazanç Olarak Değerlendirilir?

Youtuberların elde ettiği reklam gelirlerinin GVK’nın 37 maddesinin 1. Fıkrasında ticari faaliyet olarak değerlendirilemeyeceği hususundaki iddialara gelinirse, madde metninde ticari kazançtan elde edilen gelirlerin ticari kazanç olduğunu vurgulanmış, ancak ticari kazancın ne olduğu ayrıca tanımlanmamıştır. Ticari kazancın ne olduğu daha çok yargı kararları ile Gelir İdaresi Başkanlığının görüşlerine doğrultusunda ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre şekillenmiştir. 

Ancak, mezkûr kanunun 37. Maddesinin 4. Fıkrasında da ticari kazancın gerçek ve basit usule göre tespit edileceği hüküm altına alınmıştır. Yine, aynı Kanunun 51. maddesinin 6. Fıkrasında, her türlü ilan ve reklam işiyle uğraşanların veya bunlara aracılık edenlerin basit usulden yararlanamayacağı hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla bu maddenin mefhum-u muahalifinden bakılsa bile, her türlü reklam işiyle uğraşanlar, basit usulden yararlanamayacak ve gerçek usulde ticari kazanç üzerinden vergilendirilecektir. 

Şuraya dikkat etmek gerekir ki; serbest meslek kazancı elde edenler basit usulden yararlanamayacaktır. Basit usul, sadece ticari kazançlar için geliştirilmiş ticari bir modeldir. Dolayısıyla kanun koyucunun “basit usulün hududu” başlıklı 51. maddenin 6. Fıkrasında “her türlü reklam işiyle iştigal edenler” ibaresini koyması bile, her türlü reklam işlerinin ticari faaliyet olduğunu göstermektedir.

Gelir Unsuru Nasıl Tanımlanır?

Youtubarların yaptığı iş daha çok emek ve bilgiden ileri geldiği ve dolayısıyla yapılan işin serbest meslek kazancı olduğu iddia edilebilir. Ancak, burada yapılan işi iki kısma ayırabiliriz; yapılan işin tanımlanması ve yapılan işin tanımlanması sonucunda elde edilen gelirin tanımlanması durumu iki farklı durumdur.

Bu durumda, video içerik üretip bunu youtube yükleyerek youtube veya bağlantılı kurumlardan gelir elde edenlerin yaptığı iş, tanım olarak serbest meslek kazancıda daha yakın olsa da, elde ettikleri kazanç ticari kazançtır. Bu durumda bu şekilde elde edilen gelirlerde ikinci unsura, yani yapma kısmına değil, elde edilme unsuruna bakmak gereklidir. Çünkü burada üretilen video içerikten değil, video içerik üzerinden reklam geliri elde edilmektedir. Yani burada video, gelir elde etmenin amacı değil, sadece bir araçtır. Dolayısıyla burada içerik (video) satılarak gelir elde edilmediği ve/veya içerik üzerinden reklam geliri elde edildiği için elde edilen kazanç reklam geliri ve dolayısıyla ticari kazanç olacaktır.

Reklam Geliri Elde Eden Youtuberların Bir İşverene Bağlı Olarak Bu İşi Yapıp Yapmaması Vergilendirmeyi Etkiler mi?

Gelir Vergisi Kanunu’nun 65’inci maddesinde serbest meslek kazancının temel şartlarından biri de, bir işverene bağlı olmaksızın şahsi sorumluluk altında iş ve işlemlerin yapılmasıdır. Burada youtube da hesap açıp gelir elde edenler, belirlenen şart ve kıstaslarda ve belirli bir sözleşmeye göre iş yapmaktadır. Burada kastedilen işveren aynı kanunun 62. Maddesinde tanımlanan işverenle karıştırılmamalıdır. Zira oradaki işveren, gelir unsuru olarak ücretle ilişkilendirilmiştir. Mezkur Kanunun 65. maddedeki işverenden kasıt, bağlılık maksadıyla bir kişi veya kuruluşa bağlı olmak kastedilmiştir.

Dolayısıyla burada gelir elde edenler, youtube ile imzalanan e-sözleşme şartlarına göre gelir elde etmektedirler. Bu nedenle youtube ile yapılan sözleşmenin borçlar kanununa göre diğer iş sözleşmelerinden bir farkı da bulunmamaktadır. Öte yandan, burada bir kuruma sözleşmeyle bağlılık olduğu için serbest meslek kazancının tanımına aykırılıkta ortaya çıkmaktadır. Zira bu konuda kurumun (youtube) tam veya dar mükellef olmasının bir önemi de bulunmamaktadır. Önemli olan bağlılıktır. Dolayısıyla youtube ile yapılan sözleşme ister yazılı olsun ister elektronik ortamda yapılmış olsun, isterse de sözlü olsun (borçlar kanununda şekil serbestisi var) youtuberlar, youtube ile sözleşmeyle bağlı oldukları için reklam gelirleri dolayısıyla elde ettikleri kazanç, serbest meslek kazancı olamayacak ve yine ticari kazanç sayılacaktır.

Youtube ile Yapılan Sözleşme Vergilendirmeyi Etkiler mi?

Bir üst bölümde anlatıldığı üzere, youtube ile yapılan e-sözleşme karşılığında gelir elde edilmektedir. Youtube platformunda gelir elde etmek için hem hesap açmak, hem de banka hesabı ile ikametgah adresini doğrulamak vb. şartları yerine getirmek gerekmektedir. Bunun yanında, dönemine göre değişmekle beraber, en az 1000 abone ve 4000 saat izlenme gibi diğer bazı şartlarda aranmaktadır.

Öte yandan, youtube ile sözleşme yapıldıktan ve video yükledikten sonra iban bilgisi verilip doğrulanmadan önce de izlenme dolayısıyla elde edilen gelirlerde, iban bilgisi verildikten ve onaylandıktan sonra youtuberın hesabına geçtiği için bu şartları taşıyan gelirlerden beyan yılı geçen gelirler nedeniyle, geçmişe dönük tarhiyatta çıkabilecektir. Bu nedenle işe başlamayı zamanında bildirmek, mükellefler için yararlı olacaktır.

Youtuberların Elde Ettiği Gelirin Devamlılığı Önemli midir?

Yukarıda ayrıntılı olarak anlatıldığı üzere, youtuberların reklam geliri etmesi ticari kazanç olarak tanımlanmıştır. Ancak, ticari kazancın bir unsuru da devamlılık unsurudur. Youtube ile yapılan sözleşme karşılığında reklam geliri elde eden youtuberlarda, youtube platformuna video yüklediklerinde videoları sürekli izlenmeye devam ettiği için devamlılık şartı sağlanmış olacaktır. Gelir idaresinin verdiği özelgelerde bu meyandadır.

İkametgah Üzerinden Youtuberların Reklam Geliri Elde Etmesi Vergilendirmeyi Etkiler mi?

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 156’ncı maddesine göre işyerinin ne olduğu sayma yoluyla sayıldıktan sonra devamında eklenen “gibi” edatıyla işyeri: ticari, sınai zirai veya mesleki bir faaliyetin icrasına tahsis edilen veya bu  faaliyetlerde kullanılan yer olarak tanımlanmıştır. Dolayısıyla gelir elde amacıyla ister ağrı dağının tepesinde oturun, isterseniz bir mağaranın içinde bulunun, isterse de herhangi bir elektronik ortamda bulunun, eğer o yer Türkiye’nin hakimiyet alanında bulunan bir yer ise burası işyeri olarak görülmelidir. Buna aykırı mahkeme karaları olsa da, bu hüküm oldukça sarih bir şekilde yazılmıştır.

Dolayısıyla youtuberların elde ettiği reklam gelirleri nedeniyle, bu işi ister ikametgah adresinden yapsınlar, isterse de herhangi bir adresten yapsınlar, bu yerler işyeri olarak kabul edilecektir.

Youtuberların Elde Ettiği Reklam Gelirleri Nasıl Beyan Edilir?

Yaptıkları ve/veya oluşturdukları videolar üzerinden youtube’dan doğrudan veya youtube bağlantılı kurumlardan reklam geliri ve dolayısıyla ticari kazanç elde edenler, GVK’nın 85’inci maddesine göre elde ettikleri gelirlerin tutarları ne olursa olsun, bu gelirleri yıllık gelir vergisi beyannamesiyle beyan edecektir.

Youtuberların Elde Ettiği Reklam Gelirlerinde İstisna veya Muafiyet Var mıdır?

Youtuberların reklam geliri elde etmesinden elde edilen kazançlarda herhangi bir istisna ve muafiyet bulunmamaktadır. Ancak, bu durum çok düşük tutarlarda gelir elde eden youtuberların vergi mükellefiyeti olmasını gerektirmektedir. Dolayısıyla yıllık 1000-TL veya daha düşük gelir elde edenlerde vergi mükellefi olacaktır. Bilindiği üzere, gelir vergisinde vergilendirme için takvim yılı esas alınmakta, katma değer vergisinde aylık dilimler esas alınmaktadır. Yine, GVK’nın mükerrer 120’nci maddesine göre ticari kazanç elde edenler, geçici vergi ödemekle yükümlüdür.

Dolayısıyla tutar sınırlaması olmaksızın ticari kazanç elde eden youtuberlar, yılda bir adet gelir vergisi beyannamesi, 12 adet katma değer vergisi beyannamesi, 4 adet geçici vergi beyannamesi ve gerekirse stopaj beyannamesi de vermek zorumda kalacaktır. Beyannameler boş olsa bile, bunlar değerli kâğıt sayıldığı için beyanname başına damga vergisi olarak toplamda yaklaşık 1500-TL damga vergisi ödenecektir. Bunun yanında mali müşavir ücreti de işin yapıldığı illere ve yerine göre değişmekle beraber, yaklaşık olarak 2500-TL olacaktır. Dolayısıyla reklam geliri elde eden youtuberların, çok düşük kazançlardan dolayı vergi mükellefi olmaması için bu noktada bir istisna tutarı belirlenebilir.

Bir Ayakkabı Tamircisi İle Youtuberların Kullandığı Makine ve Yazılımların Karşılaştırılması (Örnek Uygulama)

Esasen youtube üzerinden reklam geliri dolayısıyla ticari kazanç elde edenlerde ticari kazancın bütün unsurları bulunmaktadır. Bunun yanında, youtube üzerinden reklam geliri elde edenler için ticari organizasyonun bütün unsurlarını aramak kanun sistematiği açısından da doğru değildir. Zira bir ayakkabı tamircisinin bir köşe başında bir tane basit makineyle bu işi yapmasıyla, bir youtuberin videolarını ister cep telefonu, ister profesyonel makine veya yazılımlarla çekmesinin ve/veya yapmasının teorik ve uygulama olarak bir farkı bulunmamaktadır.

Bu doğrultuda, ayakkabıcının işyeri VUK’nun 156’ncı maddesine göre nasıl işyeri olarak değerlendiriliyorsa, youtuberların kullandığı meskeni de aynı maddedeki “gibi” edatı dolayısıyla aynı işleve sahip olacaktır. Zira ayakkabı tamircisinin makinesi neyse youtuberların cep telefonu veya mac bilgisayarı veyahut kullandığı yazılımlarda aynı şekilde değerlendirilmelidir. Dolayısıyla gelirin elde edilmesi mantığına bakıldığında, bir ayakkabı tamircisi ile youtuberlar arasında bir fark bulunmamaktadır.

Dolayısıyla bir youtubera göre daha minumum düzeyde sermaye, makine, donanım ve yazılım kullanan ve daha çok emeğiyle iş yapan köşe başındaki ayakkabı tamircisinden vergi alıp, yotuberdan vergi almamak hem adaletli olmayacak, hem de Anayasanın 73’üncü maddesindeki mali güce göre vergileme ilkesi ile aynı Kanunda belirtilen eşitlik ilkesine aykırı olacaktır.

Gelir İdaresinin Youtuberlara Vergi Mükellefiyeti Noktasında Uygulaması Nasıldır?

Yukarıda anlatıldığı üzere, düşük tutarda reklam geliri elde eden youtuberları vergilendirilmesi noktasında buradaki takdir yetkisi Gelir İdaresi Başkanlığına aittir. Gelir İdaresi Başkanlığı, bankalardan aldığı bilgilerde düşük tutarlı gelir elde edenleri incelemeye sevk etmemekte ve/veya hıfz etmektedir. 

Reklam Geliri Elde Eden Youtuberlar Genç Girişimci Kazanç İstisnasından Yararlanabilir mi?

Reklam geliri elde eden youtuberlar, GVK’nın mükerrer 20. Maddesindeki şartları topluca taşımaları şartıyla, genç girişimci kazanç istisnasından yararlanabilirler. Ancak, youtuberların bu kazanç indiriminden yararlanabilmesi için işe başlamayı Vergi Usul Kanunu’nun 168’inci Maddesinde belirtilen zaman ve sürede bildirmeleri gerekir. Daha önceki dönemlerde gelir elde ettiği halde işe başlamayı zamanında bildirmeyenler, daha sonra genç girişimci kazanç istisnasından yararlansa bile, sonraki zamanlarda işe başlamayı zamanında bildirmediği tespit edilenlerin, öncesinde yararlandıkları kazanç indirimleri iptal edilerek, aynı Kanunun 341 ve 344’üncü Maddelerine göre (1) kat cezali tarhiyat yapılacaktır.

Reklam Geliri Elde Eden Youtuberların KDV Karşısındaki Durumu Nedir? 

Oluşturdukları veya yaptıkları video vb. içerikler üzerinden youtube veya bağlantılı kurumlardan reklam geliri elde edenler veya benzer kişilerin elde ettikleri kazançlar, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 1. Maddesine göre KDV’ye tabi olacaktır. Dolayısıyla bu kapsamdakiler KDV mükellefiyeti tesis ettirmelidir.

Reklam Geliri Elde Eden Youtuberların Vergilendirilmesi (ÖZET)

Yaptıkları videoları ister youtube veya youtube benzeri platformlar üzerinden yayınlasın, isterse de kendi siteleri üzerinden yayınlasınlar, eğer videolar üzerinden reklam geliri elde ediliyorsa, elde edilen kazanç ticari kazanç olacaktır. Bu kişiler gelir elde etmeye başladıktan sonra hem gelir vergisi, hem de katma değer vergisi mükellefiyetini açtırmalıdırlar.

Yaptıkları İçerikleri Kendi Siteleri Üzerinden Yayınlayan Youtuber veya Reklam Çekenlerin Vergilendirilmesi Nasıl Yapılır?

Yaptıkları videoları ister youtube veya youtube benzeri platformlar üzerinden yayınlasın, isterse de kendi siteleri üzerinden yayınyalasınlar, eğer videolar üzerinden reklam geliri elde ediliyorsa, elde edilen kazanç ticari kazanç olacaktır.

youtube kazançları

Herhangi Bir Kişi veya Kuruma Video İçerik Hazırlama veya Reklam Geliri Elde Edilmeyen Video İçerikler Hazırlayarak Youtuba Yükleme Durumunda Vergilendirme Nasıl Yapılır?

Video İçerik Hazırlayarak Serbest Meslek Kazancı Elde Edilmesi Durumu Nedir?

Youtubarların herhangi bir kişi veya kuruma yönelik video içerik hazırlaması durumunda ise elde ettiği kazanç serbest meslek kazancı olarak değerlendirilecektir. Dikkat edilirse burada youtuber kendisine veya başkasına bir video hazırlayıp onun üzerinden reklam geliri elde etmemektedir. Başkasına video içerik hazırlayarak, videonun mülkiyetini karşı tarafa vermekte, ya da hazırladığı video içerik üzerinden genel olarak reklam geliri dışında gelir elde etmektedir. Dolayısıyla youtuber, videoyu kendi youtube kanalından veya kendi internet sayfasından yayınlayıp, reklam geliri elde etmediği için elde ettiği kazanç serbest meslek kazancı olarak değerlendirilmelidir. Yine, bu noktada kendisi için video hazırlayıp, bu videodan reklam geliri dışında bir gelir elde edenlerin kazançları da genel olarak serbest meslek kazancı olarak değerlendirilecektir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 65. Maddesinde serbest meslek kazancı sermayeden ziyade şahsi mesaiye ve ilmi ve mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan iş ve işlemlerin bir işverene bağlı olmaksızın kendi nam ve hesabına yapılması olarak tanımlanmıştır. Yine, aynı Kanunun 66’ncı maddesinde, yukarıdaki genel tanımın dışında sayma yoluyla serbest meslek sayılanlarda açıklanmıştır. Dolayısıyla video hazırlama işi sermayeden ziyade şahsi mesaiye ve mesleki bilgiye dayandığı için bu kazançlar serbest meslek kazancı olarak değerlendirilecektir.

Video İçerik Hazırlayarak Serbest Meslek Kazancı Elde Eden Youtuberların Kazançlarında İstisna veya Muafiyet Var mıdır?

Oluşturdukları video ve benzeri içeriklerden (reklam geliri elde etmeyenlerden) serbest meslek kazancı elde edenler için hem GVK 18. Maddede, hem de aynı Kanunun 82/4 maddesinde serbest meslek kazanç istisnası öngörülmüştür.

Yotuberlar Gelir Vergisi Kanunun 18. Maddesindeki Telif Kazançları İstisnasından Yararlanabilir mi?

Yukarıda anlatıldığı şekliyle (reklam geliri elde etmeyenlerden), video hazırlama dolayısıyla serbest meslek kazancı elde eden youtuberlar veya herhangi bir kişinin elde ettiği kazançların tamamı (2020 yılından önceki durum), GVK’nın 18. Maddesine göre gelir vergisinden istisnadır. Ancak, burada dikkat edilmesi gereken önemli nokta, bu istisnadan yararlanabilmesi için yapılan iş veya işlemlerin fikir ve sanat eserleri kanununa göre kayıt ve tescil edilmesi gereken eserlerden olması durumunda bu eser, bu kanuna göre kayıt edilmelidir.

GVK’nın 18. Maddesindeki serbest meslek kazanç istisnasından yararlanabilmek için yapılan iş ve işlemlerin, aynı Kanunun 94. Maddesinin 1.fıkrasında sayılan kişi ve kurumlara yapılmalıdır. Bu kapsamda olan kişi ve kurumlara yapılan iş ve işlemlerden elde edilen serbest meslek kazançlarından 2020 yılında elde edilen 600.000-TL’lik kısmı gelir vergisinden istisna edilmiştir. 2020 yılından önce elde edilen kazançlarda tutar sınırlaması söz konusu değildir ve elde edilen gelirlerin tutarı ne olursa olsun gelir vergisinden istisna edilmiştir. Ancak,  yapılan iş ve işlemler, mezkûr Kanunun 94/1 madde kapsamında olmayan ve/veya vergi mükellefiyeti olmayan nihai tüketicilere yapılırsa, elde edilen kazançlar dolayısıyla bu istisnadan yararlanılamayacaktır

Daha da önemlisi bu istisnadan yararlanabilmek için en temel şart yapılan işlemlerin GVK’nın 94. Maddesine göre stopaj sorumluluğu olan kişi veya kurumlara karşı yapılması ve bu kişi ve kurumların serbest meslek erbabına ödeme yaparken stopaj yapmasıdır.

Reklam geliri elde etmeyen ve video vb. çalışmalarından gelir elde eden serbest meslek erbabının kazancı, her ne kadar istisna olsa da, eğer serbest meslek erbabı youtuberlara ödeme yapan karşı taraf (youtube veya youtube bağlantılı kuruluşlar edenler) youtuberlardan stopaj yapmazsa, youtuberlar bu kazançları dolayısıyla anılan istisnadan zaten yararlanamayacaktır.

Dolayısıyla bu şekilde GVK’nin 18. Maddesine göre video vb. çalışmalardan elde edilen serbest meslek kazançlarının istisna olabilmesi için karşı tarafın stopaj yapması gerekir. Çünkü serbest meslek istisnasını düzenleyen 18. Maddenin temel gerekçesi, serbest meslek kazancı elde edenleri stopaj usulü vergilendirmek ve onları vergisel işlemlerle meşgul etmemektir.

Yotuberlar GVK’nın 82. Maddesindeki Arızi Serbest Meslek Kazançları İstisnasından Yararlanabilir mi?

Hazırladıkları video içerik vasıtasıyla serbest meslek kazancı elde edenler, (video üzerinden reklam geliri olmayacak) mutat meslek olarak yapmamaları ve yıllık olarak elde ettikleri tutarlar, 2020 yılı için belirlenen 40.000-TL’yi aşmaması durumunda, elde ettikleri kazançlar GVK’nın 82/4 maddesine göre arızi serbest meslek kazancı olarak değerlendirilecek ve mezkûr Kanunun 86/1-a maddesine göre elde ettikleri kazançlar istisna olduğu için beyan edilmeyecek ve/veya beyanname verilmeyecektir.

Oluşturdukları İçeriklerden Serbest Meslek Kazancı Elde Edenlerin KDV Karşısındaki Durumu Nedir?

Oluşturdukları içeriklerden serbest meslek kazancı elde edenlerin faaliyetleri 2020 öncesine dayanıyorsa, tutar sınırlaması olmaksızın gelir vergisi istisnasından yararlanacak; 2020 yılında elde ettikleri gelirlerin toplamı 600.000-TL’yi aşarsa bu kişiler istisnadan yararlanamayacak ve GVK’nin 85. Maddesine göre bu kazançlarını beyan edeceklerdir. 

Katma değer vergisi tebliğine göre, elde ettikleri serbest meslek kazançları GVK’nin 18. Maddesine göre istisna sınırının içinde kalanlar KDV mükellefi olmayacak ve gelir vergisi stopajı yapan kişi kurumlar, aynı zamanda KDV tutarını da 3065 sayılı kanunun 9. Maddesine göre sorumlu sıfatıyla tevkif edip beyan edecektir.

Oluşturdukları Video İçeriklerden Serbest Meslek Kazancı Elde Edenler (ÖZET)

Oluşturdukları video içeriklerden serbest meslek kazancı elde edenlerin elde ettikleri serbest meslek kazançlarının tamamı, 2020 yılına kadar GVK’nın 18. maddesine göre vergiden istisnadır. 2020 yılı ve sonraki yıllarda ise bu kazançların 600.000-TL’ye kadar olan kısmı istisnadan yararlanacaktır. İstisna kaynaklı kazançlar GVK’nın 86/1-a maddesine göre beyan edilmeyecek, dolayısıyla bu kişiler stopaj usulü vergilendirildikleri için yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeyecekler.

2020 yılı dahil olmak üzere, sonraki dönemlerde bu kapsamda serbest meslek kazancı elde edenlerin gelirleri 600.000-TL’yi aşarsa, bu gelirler için izleyen yılın Mart ayında yıllık beyanname verilecektir.

Youtuberların Vergilendirilmesi İçin Kanuni Ehliyet Şart mıdır?

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 9’uncu maddesine göre, vergi mükellefiyeti ve vergi sorumluluğu için kanuni ehliyet şart değildir. Türk hukuk siteminde genel olarak 18 yaşının doldurumasıyla fiil ehliyeti kazanılmaktadır. Ancak, vergi mükellefiyeti için kanuni ehliyet şart olmadığı için 18 yaşından küçüklerde vergi mükellefiyeti olacaktır. Burada önemli olan yaş değil, gelir elde etmektir. Dolayısıyla 18 yaşından küçük olanlarda vergi mükellefi olacak; ancak vergisel işlemlerini veli veya vasileri aracılığıyla yürüteceklerdir.

Not1: Vergilendirme her olaya, duruma ve zamana göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle, her durum kendi özelinde değerlendirilmeli ve ona göre hareket edilmelidir.

Not2: Youtuberların vergilendirilmesiyle ilgili yukarıda açıklanan mevzuatta sonradan değişiklik yapılmış olup ilgili değişiklikler metne henüz yansıtılmamıştır.

1 COMMENT

  1. TİCARİ KAZANÇ HÜKÜMLERİ İLE SERBEST MESLEK KAZANCI ARASINDAKİ FARKI GÜZEL BİR ŞEKİLDE ORTAYA KOYAN FAYDALI BİR MAKALE OLMUŞ. EMEĞİNİZE SAĞLIK.

LEAVE A REPLY

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya girin