Zamanaşımını durduran sebepler nelerdir

Zamanaşımını durduran sebepler Türk Ceza Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki kanunda açıklanmıştır.

Zamanaşımını durduran sebepler nelerdir

Zamanaşımını durduran sebepler Türk Ceza Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki kanunda açıklanmıştır.

Zamanaşımını durduran sebepler, tahakkuk aşamasında Vergi Usul Kanununda, tahsil aşamasında ise 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki kanunda açıklanmıştır.

6183 sayılı Kanuna göre, borçlu durumda olanların yabancı memleketlerde bulunmaları veya ikamet etmeleri, hileli iflas etmeleri veya terekesinin tasfiyesi dolayısıyla hakkında takibat yapılmasına imkan bulunmadığı durumlarda, söz konusu durumların devamı müddetince zamanaşımı duracak ve işlemeyecektir.

Duran zamanaşımı, işlememesine sebep olan olay ortadan kalktığı günden itibaren işlemeye devam edecektir.

Zamanaşımının durması Örnek: Ali için zamanaşımı süresi başlayan bir idari ilem başlamış olsun. Ali 25.02.2022 tarihinde yutdışına çıkmışsa zamanaşımı süresi aynı tarihte durur. Ali memlekete geldiği tarihten itibaren zamanaşımı işlemeye başlar.

Zamanaşımının durması zamanaşımının kesilmesinden farklı bir kavramdır.